Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Uprawa lnu oleistego

Wymagania klimatyczno-glebowe.

Len oleisty ze względu na dobrze rozwinięty i głęboko wnikający w glebę system korzeniowy dobrze znosi okresowe niedobory wody. Również rzadszy od lnu włóknistego siew powoduje mniejsze zużycie wody z jednostki powierzchni. Można go więc uprawiać również w rejonach o niższych opadach rocznych (440 – 490 mm).W pełni przydatne do uprawy lnu oleistego są gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego (klasy I – IVa).

Stanowisko w płodozmianie

Len oleisty nie ma żadnych specjalnych wymagań i łatwo daje się włączyć do płodozmianu. Najlepszymi przedplonami na glebach lżejszych są rośliny okopowe nawożone obornikiem, ponieważ pozostawiają one rolę czystą wolną od chwastów. Dobrymi przedplonami są również koniczyny i ich mieszanki z trawami, mieszanki roślin strączkowych. Z powodzeniem można także uprawiać len oleisty po zbożach. Len oleisty stanowi dobry przedplon szczególnie dla pszenicy ozimej, gdyż dostatecznie wcześnie schodzi z pola, pozostawiając po sobie rolę czystą
i sprawną. Przy układaniu zmianowania należy mieć na uwadze, aby len i groch nie następowały po sobie, bo wtedy zarówno len jak i groch jako rośliny następcze gorzej plonują. Specjalnie zalecana jest jego uprawa w gospodarstwach buraczanych w celu zwalczania mątwika burakowego.
Lnu nie należy uprawiać na tym samym polu częściej niż co 6-7 lat, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić na roślinach objawy tzw. „wylnienia” albo inaczej „zmęczenia gleby”.

Uprawa roli przed siewem

Po okopowych stosowana jest orka przed zimą (20-30cm), a po mieszankach orka z przedpłużkiem. Do zabiegów wiosennych należy stosowanie włóki i ciężkich bron ciągnikowych. Na glebie zbrylonej lub też przesuszonej i rozpylonej używa się odpowiednich wałów.

Nawożenie

W zależności od zasobności gleby dawki nawożenia mineralnego wynoszą:
N – 40-60kg, K2O – 60-80kg, P2O5 – 30-50kg na ha. Odczyn gleby powinien być obojętny. Wapnuje się zwykle w zmianowaniu, ale możliwe jest również bezpośrednie wapnowanie pod len oleisty.
Zdecydowaną większość składników pokarmowych ok. 70%, niezbędnych dla uformowania plonu, len pobiera w stosunkowo krótkim okresie czasu, tj. od początku pąkowania do pełni kwitnienia., a najbardziej intensywne przyswajanie NPK zachodzi w fazie kwitnienia.
Len oleisty jest najbardziej wrażliwy na niedostatek azotu w okresie od fazy jodełki do fazy pąkowania. Głód azotowy powoduje spadek plonu nasion i słomy.
Nadmiar azotu w początkowej fazie wzrostu lnu zatrzymuje rozwój roślin, a w późniejszym okresie opóźnia kwitnienie i powoduje nierównomierne dojrzewanie, przez co opóźnia zbiór. Ponadto nadmierne nawożenie azotowe powoduje wyleganie lnu.

Siew

Len wysiewany jest na początku lub połowie siewu zbóż jarych. Na glebach mocniejszych len wysiewa się nieco później w dostatecznie ogrzaną glebę
(do 8-10oC). Na 1 ha wysiewa się około 40 kg nasion (w zależności od MTN),
w rozstawie rzędów 20-25cm. Nasiona lnu należy wysiewać płytko na głębokość
1-2cm, a tylko w przypadku przesuszenia wierzchniej warstwy gleby konieczny jest nieco głębszy siew i wałowanie pola. Przed siewem zaprawia się nasiona zaprawą nasienną T ( 2 g/kg nasion), zawiesinową (2g+ 6ml H2O/kg nasion) lub zaprawą Oxafun T ( 3 g +15 ml H2O/kg nasion).

Zwalczanie chwastów

Bezpośrednio po siewie zaleca się stosowanie herbicydów zwalczających chwasty 2-liścienne:
- Linurex 50 WP w dawkach 1,3 – 1,5kgl/ha,
- Afalon 50 WP+ w dawce 0,7 kg/ha.,
W późniejszym okresie „faza jodełki” na chwast 2-liścienne:
- Chwastox Extra 300SL w dawkach 1,3 – 1,7l/ha – len ma 6 – 8 cm
- Chwastox Super 450SL w dawkach 0,75l/ha – len ma 6 – 8 cm
- Basagran 480SL w dawkach 2,5 – 2,7l/ha – len ma 6 – 12 cm
- Basagran 600SL w dawkach 1,8 – 2,2l/ha – len ma 6 – 12 cm
Na chwasty 1-liścienne
- Fusilade Super w dawkach 1,7 – 2l/ha – faza jodełki
- Targa Super 5EC w dawce 2l/ha – faza jodełki

Zwalczanie szkodników

Pchełka lnowa, długostopka lnowa, wciornastek lnowiec – Karate 0,25 EC w dawce 0,3l/ha

Zwalczanie chorób

Fuzarioza, rdza lnowa, antraknoza lnu, zgorzel siewek, pasmo lnu, zgnilizna twardzikowa – główne źródła zakażenia wymienionych chorób to najczęściej zarażony materiał siewny, gleba, resztki roślin.
Ograniczenie występowania chorób sprowadza się główne do przestrzegania zaleceń agrotechnicznych:
1. Len należy uprawiać na tym samym polu nie częściej niż co 6 – 7 lat.
2. Do siewu używać nasiona zdrowe i zaprawione
3. Nawozić len zgodnie z zaleceniami; nadmiar azotu obniża odporność na choroby; brak potasu powoduje złe wykształcenie tkanki mechanicznej, co ułatwia wnikanie i rozwój chorób w roślinach; zwiększenie odporności stosując mikroelementy: cynk, bor, miedź, mangan.
4. Uprawiać odmiany lnu odporne na choroby.

Zbiór

Zbiór lnu dokonuje się kombajnem w fazie pełnej dojrzałości nasion, której oznaką jest brązowe zabarwienie torebek i charakterystyczne dzwonienie w torebkach. Możliwe jest dosuszenie lnu przed zbiorem przez desykację Reglone 200SL (2l/ha) w okresie pełnej dojrzałości nasion.

© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl