Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Projekty badawcze prowadzone w Hodowli Roślin Strzelce

GENMARK

NCBiR, Program Badań Stosowanych, I konkurs

Projekt pt. „Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fonemiki i genomiki”. Kierownik projektu: prof. dr M. Rapacz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Członkowie konsorcjum: Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Okres realizacji: 2012-2015

ŚwiatłoLED


NCBiR, II konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”- BIOSTRATEG ścieżka B

Projekt pt. „Opracowanie oraz wdrożenie metody skrócenia cykli hodowlanych przez optymalizacje warunków świetlnych w procesie hodowli zbóż”. Kierownik projektu dr Krystyna Rybka z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB w Radzikowie będącym liderem konsorcjum.

Członkowie konsorcjum: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Okres realizacji: 2015-2017

DHAvena


NCBiR, II konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”- BIOSTRATEG ścieżka B

Projekt pt:”Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców” Kierownik projektu dr hab. Edyta Skrzypek z Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie będącym liderem konsorcjum .

Członkowie konsorcjum: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Okres realizacji: 2015-2017

STRIFOR


NCBiR, II konkurs w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”- BIOSTRATEG ścieżka A

Projekt: Poszukiwanie źródeł odporności pszenicy na porażenie przez Puccinia striformis ( rdza żółta) jako element integrowanej ochrony roślin.

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Tomasz Kosiada z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu który jest liderem konsorcjum. Członkowie konsorcjum: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Okres realizacji: 2015-2017

POiR woj. Łódzkiego

NCBiR, Innowacyjna Gospodarka w ramach Osi priorytetowej I: Badania , rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt: Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury B+R w procesie otrzymania nowoczesnych odmian roślin o polepszonych właściwościach użytkowych.

Okres realizacji 2016-2017

HYBRE


NCBiR, Strategiczny program badań naukowych i rozwojowych „ Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” –BIOSTRATEG ( konkurs III)

Projekt: Zintegrowana strategia dla reaktywacji hodowli pszenicy heterozyjnej,

Kierownik projektu :prof. dr hab. Stefan Malepszy z SGGW Warszawa który jest liderem konsorcjum.

Członkowie konsorcjum: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawa, Instytut Genetyki Roślin PAN Poznań, Politechnika Rzeszowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poznańska Hodowla Roślin, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, AGRONAS Sp. z o.o., CENTNAS Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017-2020

POiR


NCBiR, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Priorytet I , Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1/Poddziałanie 1.1.1, konkurs 2/1.1.1/2016

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0782/16

Tytuł projektu: „Uzyskanie nowej generacji polskich odmian rzepaku, zbóż oraz bobowatych odpornych na nowe rasy agrofagów, o lepszych zdolnościach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, o odpowiednich cechach technologicznych wymaganych przez konsumentów i przemysł

Czas realizacji projektu:

14.04.2017  – 31.12.2023

© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl