Aby poprawnie wywietla stron , musisz mie zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018

Rada Nadzorcza

Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2017 i 2018

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR

za rok obrotowy 2017 i 2018:

1) Firma audytorska zbada sprawozdania finansowe Spółki  i sporządzi pisemne sprawozdania
z badania.

2) Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Zgromadzeniach Wspólników, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018. O terminach i miejscu Zgromadzeniach Wspólników firma audytorska zostanie powiadomiona z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2017
i 2018 ponosi firma audytorska.

3) Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (łącznie nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń firma audytorska będzie powiadomiona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.

4) Firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu  (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach  w systemie rachunkowości Spółki.

5) Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR za rok obrotowy 2017 powinno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2018 r, a za rok 2018 nie później niż w dniu 31.03.2019 r.

6) Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR, 99-307 Strzelce, ul. Główna 20, woj. Łódzkie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR za rok obrotowy 2017 i 2018”. Oferty powinny wpłynąć w terminie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 04.10.2017 r., o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

7) W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Spółki Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR, należy zwracać się do Głównej Księgowej Spółki pod nr telefonu: 24/35-66-910
oraz kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 29.09.2017 r. na adres
e-mail: j_pszczolkowska@hr-strzelce.pl.

Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów
w rejestrze biegłych rewidentów.

4) Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

5) Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.

6) Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.

7) Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

8 ) Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.

9) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.

10) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

11) Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów
z branży, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

1) Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży,
w której działa Spółka,

2) Cena.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 18.10.2017 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek

© hr-strzelce.pl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: dwiestrony.pl